Delovanje KUD Mreža na mladinskem sektorju je usmerjeno k spodbujanju aktivne participacije mladih v družbenem okolju, kjer prevladujejo vrednote: avtonomnost, svoboda, kritično mišljenje, neodvisnost, samoiniciativnost, samopomoč, nekomercialnost, medgeneracijsko sodelovanje in »naredi sam« princip delovanja. Mlade, tudi nečlane_ice, usposabljamo za pridobivanje veščin, ki omogočajo samostojno izvajanje projektov na področju kulturno-umetniške ustvarjalnosti predvsem na področju glasbe, literature, fotografije, grafike, kiparstva, slikarstva, ulične umetnosti, filma in videa (Nočna izložba Pešak, Reciklart, Mentorstvo+, FriForma, Rdeče zore, sodelovanje z Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani), ki predvsem preko rednih serij delavnic, srečanj in festivalov nudijo različna znanja in veščine (Reciklart, Marmelada, S(v)odobnost, Mentorstvo+, Rdeče zore, Zinkubator, Street art festival Ljubljana, SKUM…).

Pri izvajanju aktivnosti se večkrat poslužujemo ustvarjalne improvizacije, «naredi sam« principa in premišljenih in dobro strukturiranih vodenih delavnic. Posebno pozornost posvečamo razvoju manj uveljavljenih področij umetnosti, a hkrati zelo priljubljenih pri mladih (npr. eksperimentalna glasba, ulična/javna, feministična, arte-povera in  umetnost recikliranja), preko katerih lahko mladim posredujemo zgoraj omenjene vrednote.

Sedanjost (tudi zaradi pandemične situacije) nakazuje potrebo po novih didaktičnih pristopih in praksah ter inovativnih učnih okoljih, kar Metelkova mesto, kjer pretežno izvajamo mladinski program, nedvomno je. Med drugimi je naš namen tudi povezovanje med vzgojno-izobraževalnimi zavodi ter umetniki_cami v smeri širitve inovativnih in odprtih učnih okolij, podprtih z novimi didaktičnimi pristopi, ki krepijo sporazumevalne in ustvarjalne zmožnosti mladostnic_kov.

Spodbujamo nehierarhično delovanje, ravnanje na podlagi konsenza in iščemo kakovost programa z družbenim angažmajem, zato vzpodbujamo k aktivnemu državljanstvu, prostovoljstvu, podpiramo in izvajamo civilno-družbene akcije ter vključujemo mlade z manj priložnostmi (invalide_ke, osipnike_ce, nezaposlene, socialno ogrožene, migrante_ke). Pomembno področje, ki ga spodbujamo je vzpostavljanje in ohranjanje stikov s sorodnimi organizacijami v tujini ter ustvarjanje pogojev za mobilnost mladih ter povezovanje različnih družbenih struktur raznovrstnih okolij.

Izhodišča našega programa se skladajo s smernicami Nacionalnega programa za mladino 2013-2022: družbena kritičnost, neformalno izobraževanje, prostovoljno mladinsko delo, participacija, aktivno državljanstvo, mobilnost mladih, kulturna ustvarjalnost in umetniško izražanje, spodbujanje zaposlovanja, sprejemanje različnosti in medkulturni dialog, avtonomnost mladih – ki jih vztrajno že od leta 2000 vpenjamo v vsa področja dela z mladimi.  Naši programi in projekti, ki jih izvajajo izkušene_i in kvalificirane_i pedagoji_nje-mentorji_ce, so namenjeni mladim v starosti od 15. do 29. leta starosti. 

Nameni in cilj programa programa:

  • omogočati multikulturno učenje, spodbujati solidarnost do drugih, sprejemanje drugačnosti in preprečevanje diskriminacije;
  • spodbuditi družbeno angažirano in socialno odgovorno delovanje;
  • omogočati kulturno bogatenje, multikulturno učenje, spodbujati razumevanje pomena mladinskih aktivnosti in alternativne kulture;
  • omogočiti dostop do usposabljanja, opolnomočenja in zaposlovanja mladih v prekarnem položaju;
  • omogočiti kakovostno preživljanje prostega časa mladih, spodbujati prostovoljno delo, tolerantnost in nenasilnost prek umetnosti in š porta;
  • naučiti se sprejemati drugačnosti in angažirano delovati;
  • omogočati različne vrste neformalnega izobraževanja;
  • skrb za dokumentiranje in arhiviranje lastne kulturne produkcije in omogočiti prenos znanj med generacijami.

Reciklart – delavnice za mlade, festival recikliranja in DIY (naredi sam_a) kulture

Reciklart – umetnost, recikliranje in DIY kultura je program za mlade, ki je bil uspešno realiziran že šesto leto zaporedoma, oziroma se izvaja od leta 2015 na AKC Metelkova mesto. V ospredju je predvsem opozarjanje na problematiko potrošniške kapitalistične družbe, ki s svojo hiperprodukcijo ustvarja odvisne posameznice_ke, resno ogroža okolje in ljudi. Aktivno vključevanje mladih v soustvarjanje programa temelji na različnih pristopih: sodelovanje na delavnicah, interveniranje in soustvarjanje skupinskih del, razstavljanje v galeriji, ustvarjanje ter poslušanje glasbe, aktivno sodelovanje pri organizaciji festivala Reciklart, aktivno sodelovanje na festivalu (npr. Vodenje delavnic, solo ali skupinsko razstavljanje v sklopu festivala (v Nočni izložbi Pešak in Galeriji Alkatraz, performiranje, sodelovanje v skupnostnem ustvarjanju, sodelovanje na Reciklartovem sejmu, itd.).

S(v)odobnost 

 V projektu S(v)odobnost – svoj potencial razvij skozi sodobno umetnost smo od leta 2018 do konca 2019 skupaj s štirimi organizacijami s področja sodobne umetnosti razvijale_i programe kulturno-umetnostne vzgoje, namenjene mladim med 14. in 20. letom starosti. Sodelujoča društva in zavod so s projektom nagovarjali tudi pedagoško osebje, ki želi svojim učenk_cem približati sodobne umetniške prakse ter prostore, v katerih je te prakse mogoče izkusiti. Prepričane_i smo, da sodobna umetnost širi obzorja in spodbuja ustvarjalni izraz mladih, pedagoginjam_om pa nudi celo vrsto svežih pristopov k obravnavi aktualnih družbenih vprašanj – tako v učilnici kot zunaj nje. Sodelujoče_i v projektu smo mladim želele_i približati srečevanja s sodobno umetnostjo, zato smo si v okviru projekta dolgoročno prizadevale_i tudi za to, da bi kulturno-umetnostna vzgoja postala nepogrešljivi del vseh ravni izobraževanja.

Marmelada – intermedijski art laboratorij

Projekt »Marmelada – intermedijski art laboratorij« je umetniško izobraževalni projekt namenjen predvsem mladini, a tudi širši zainteresirani javnosti. Zasnovan je na mesečnih intermedijskih ustvarjalnih srečanjih, v prostoru Galerije Alkatraz (AKC Metelkova mesto). Občasno tudi v prostoru Metatisk (AKC MM) in Cirkusarna Naokrog (Ljubljana). Srečanja potekajo v duhu določenih aktualnih tematiko kot so feminizem, LGBTIQ in kvir ter perečih družbenih problematik kot so npr. okoljska, stanovanjska, migrantska problematika, potrošništvo, nasilje, reklamna industrija, socialna omrežja, zasvojenost itn. Ključna značilnost projekta je spodbujanje intermedijskega povezovanja različnih umetniških disciplin skozi kritično refleksijo pomembnih družbenih vprašanj. V sklopu vsakega posameznega srečanja povabimo tri mentorice_je z različnih umetniških področij, ki razprejo prostor mladim za izobraževanje znotraj ponujenih področji in hkrati za razmislek ter ustvarjanje na predlagano tematiko posameznega srečanja.

Zinkubator

Zinkubator je izobraževalno – ustvarjalni projekt namenjen mladini, ki se od leta 2018 redno izvaja v prostoru Galerije Alkatraz (AKC Metelkova mesto). Projekt ima za cilj približanje praks, konceptov in različnih zvrsti sodobne umetnosti predvsem mladim, ki se zadržujejo na področju AKC Metelkova mesto. Prav tako je cilj projekta kontinuirano zagotavljanje varnega prostora neformalnega učenja in ustvarjalnosti za mlade, prostora kjer mladi lahko svobodno izražajo lastne ideje, se družijo, povezujejo ter kakovostno preživljajo prosti čas. Skozi aktivnosti projekta močno želimo tudi prispevati prevenciji zlorabe alkohola in drog na področju AKC Metelkova mesto ter mladim ponuditi ustvarjalno alternativo tovrstnim praksam. Mlade želimo spodbuditi k zdravemu in ustvarjalnemu življenjskemu slogu, kritičnemu mišljenju ter družbenem angažmaju.

Vodeni ogledi za učence in dijake po AKC Metelkova mesto

AKC Metelkova mesto je znan kot center številnih aktivnosti na področju umetniškega in rokodelskega ustvarjanja, političnega delovanja in neodvisne kulturne produkcije na področju glasbe, gledališča in likovnih umetnosti. Nahaja se na mestu nekdanjih vojašnic, ki so bile zapuščene septembra 1993. Med njimi so umetniška galerija, umetniški ateljeji, oblikovalski studii, rezidenčni studio za umetnice_ke, iniciative političnega aktivizma, pisarne kulturnih organizacij in koncertna prizorišča z različnimi vrstami nekomercialne glasbe v živo.

Vodstva, ki jih organiziramo za učence osnovnih in srednjih šol (v letih 2018 – 2020 se jih je udeležilo okoli 300 učenk in dijakinj iz šol iz cele države) vključujejo zgodovinski pregled Metelkove od njenega delovanja leta 1993, do sedanjosti in vpogled v pomen kulturnih, umetniških, družbenih in političnih pobud, ki delujejo v centru. Dela, ki nastajajo v javnem prostoru Metelkove, med drugimi v okviru večletnega projekta KUD Mreža Celostna umetnina Metelkova, niso omejena na področje likovne umetnosti, ampak upoštevajo družbeni kontekst okolja in so edinstvene umetniške ali obrtniške intervencije.

Vodstva ponujajo enkratno priložnost za srečanja s skupino rokodelk_cev in umetnic_kov, ki ustvarjajo znotraj AKC Metelkova mesto. Obiskovalke_ci naših vodstev imajo torej možnost spoznati unikatna dela, ki nastajajo v mikrookolju Metelkove in srečanja z njihovimi ustvarjalkami. Srečanje in pogovor se je večkrat izkazalo za uvod v produktiven pogovor o fenomenih in dinamikah umetniškega dela, realnostih delovanja v umetniških poklicih ter priložnost za srečanje s svetom ustvarjalk_cev, ki je marsikateri dijaku_inji_ nov in zanimiv.

Mentorstvo+

V Galeriji Alkatraz smo se odločili razširiti obseg dela z mladimi umetnicami_ki. Poleg udeležbe na samostojnih in skupinskih razstavah jih vabimo tudi k sodelovanju v okviru novih projektov. Eden izmed njih je t.i. mentorstvo plus, ki bo naslednje leto potekel že četrtič. V projektu povežemo umetnico_ka mlajše generacije s priznano_nim umetnico_kom zrelejše generacije. Ne gre za mentorstvo v pravem pomenu besede, ampak predvsem  za medgeneracijsko partnersko sodelovanje, pri katerem ima vsak_a vpleten_a veliko za ponuditi. Tako se dolgoletne izkušnje iz sveta umetnosti pomešajo z mladostno navdušenostjo in širino medtem, ko se obravnava izzive kot na primer kako preživeti z umetnostjo, kako biti zanimiv_a za publiko in strokovno javnost, kako predstaviti angažirane, kritične teme ipd. Končni rezultat je, kot je do sedaj vidno, vzpostavitev nove platforme za vzajemno učenje in prenos idej med posameznicami_ki, ki zasedajo različne položaje znotraj umetniškega sveta in prenos kreativnih energij izven utečenih kanalov. Najbolj oprijemljiv efekt poleg realizirane razstave je večja povezava ter medgeneracijsko mreženje in sodelovanje v spreminjajočem svetu umetnosti, ki je bistvenega pomena za osebni in družbeni razvoj. Iz do sedaj dveh izvedenih projektih opažamo, da je tovrstno sodelovanje koristno, dobrodošlo in celo zabavno za vse vpletene, tekom gradnje projekta, pa se vzpostavljajo zanimive vezi med sodelujočima umetnicama.

Sodelovanje v Projektu Razvijanje sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo (SKUM*, 2017-2022)

Kot kulturna ustanova sodelujemo  v nacionalnem  projektu SKUM, ki si prizadeva doseči dva temeljna cilja: ugotoviti, koliko in na kakšen način vrtci in šole omogočajo otrokom/mladostnikom stik z vrhunskimi umetniškimi izkušnjami; razvijati didaktične pristope in nove oblike povezovanja vzgojno-izobraževalnega dela z umetniškimi dejavnostmi ter pri tem vključiti tudi manj uveljavljena področja umetnosti.

Naša naloga v projektu je predlaganje umetnikov_umetnic – mentorjev_ic ter idej za izvajanje različnih modulov usposabljanj na področju: likovna, glasbena, likovna , vizualna umetnost in multimedija. Predlagali smo 23 mentoric_jev , ki v imenu KUD Mreža izvajajo izobraževanja za gimnazijce po celi Sloveniji.

*Projekt SKUM je bil izbran v okviru prednostne osi 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost, na razpisu z naslovom Javni razpis za sofinanciranje operacije razvoja in udejanjanja inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc – razvoj sporazumevalnih zmožnosti s kulturno-umetnostno vzgojo.

X